Lieferungen - 268736-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Mikroskope

2022/S 098-268736

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Nationale Identifikationsnummer: 000325825
Postanschrift: ul. Pasteura 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-093
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Boguta
E-Mail: przetargi@nencki.edu.pl
Telefon: +48 225892000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nencki.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania do obróbki danych uzysk. metod bioobrazow z algoryt dekonwolucji obrazów,oprogramowanie do model oddziaływań białko-ligand oraz oprogramowania sterując. mikroskopem elektronowym

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP-261-04/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38510000 Mikroskope
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa oprogramowania do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów, oprogramowania do modelowania oddziaływań białko-ligand oraz oprogramowania sterującego mikroskopem elektronowym, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa: oprogramowania będącego elementem wyposażenia Stanowiska przechowywania oraz wysokoprzepustowej analizy danych biologicznych (Stanowisko nr 8) w Laboratorium Modelowania i Wizualizacji Dynamiki Złożonych Procesów Biologicznych (Obszar III) w ramach projektu NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, nr POIR.04.02.00-00-C004/19. Zamówienie obejmuje trzy części w celu umożliwienia złożenia osobnych ofert na te części. Wykonawca przystępujący do przetargu będzie mógł złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części, tj. na jedną, więcej lub na wszystkie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
38519000 Verschiedene Bestandteile von Mikroskopen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dostarczenie oprogramowania do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, miejsce docelowego przeznaczenia Stacja Badawcza w Mikołajkach

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz Parametry dla części nr 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość gwarancji / Gewichtung: 40 %- 40 pkt
Preis - Gewichtung: 60 % – 60 pkt
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Dot. projektu pt. NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych nr: POIR.04.02.00-00-C004/19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 048-123996
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków oraz dokumenty składane na wezwanie

zamawiającego – zgodnie z SWZ

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp

3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy

Pzp.

4. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

5. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania

po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.

6. Wymagania stawiane Wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu oraz wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i do skutecznego złożenia oferty znajdują się w SWZ.

7. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja (tj. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz dokumenty, wyjaśnienia, JEDZ, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej (do Zamawiającego na adres e-mail: przetargi@nencki.edu.pl ; do Wykonawcy na adres podany we wniosku/ofercie). Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortal i ePUAP (służą wyłącznie do złożenia/wycofywania i zmiany oferty) zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminach korzystania z miniPortalu i ePUAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Na czynność Zamawiającego:

1. 10 dni – jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2. 15 dni – jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3. 10 dni – na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia;

4. 10 dni od dnia, w którym powzięto / można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1–3.

Na zaniechanie czynności:

1. 30 dni od publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – od nieprzesłania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;

2. 6 mies. od zawarcia umowy – od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia / o wyniku postępowania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022