Lieferungen - 268736-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Mikroskopy

2022/S 098-268736

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 000325825
Adres pocztowy: ul. Pasteura 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-093
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Boguta
E-mail: przetargi@nencki.edu.pl
Tel.: +48 225892000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nencki.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki danych uzysk. metod bioobrazow z algoryt dekonwolucji obrazów,oprogramowanie do model oddziaływań białko-ligand oraz oprogramowania sterując. mikroskopem elektronowym

Numer referencyjny: AZP-261-04/2022
II.1.2)Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa oprogramowania do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów, oprogramowania do modelowania oddziaływań białko-ligand oraz oprogramowania sterującego mikroskopem elektronowym, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa: oprogramowania będącego elementem wyposażenia Stanowiska przechowywania oraz wysokoprzepustowej analizy danych biologicznych (Stanowisko nr 8) w Laboratorium Modelowania i Wizualizacji Dynamiki Złożonych Procesów Biologicznych (Obszar III) w ramach projektu NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, nr POIR.04.02.00-00-C004/19. Zamówienie obejmuje trzy części w celu umożliwienia złożenia osobnych ofert na te części. Wykonawca przystępujący do przetargu będzie mógł złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części, tj. na jedną, więcej lub na wszystkie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38519000 Różne kompozycje do mikroskopów
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenie oprogramowania do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, miejsce docelowego przeznaczenia Stacja Badawcza w Mikołajkach

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz Parametry dla części nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 40 %- 40 pkt
Cena - Waga: 60 % – 60 pkt
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dot. projektu pt. NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych nr: POIR.04.02.00-00-C004/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 048-123996
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków oraz dokumenty składane na wezwanie

zamawiającego – zgodnie z SWZ

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp

3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy

Pzp.

4. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

5. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania

po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.

6. Wymagania stawiane Wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu oraz wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i do skutecznego złożenia oferty znajdują się w SWZ.

7. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja (tj. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz dokumenty, wyjaśnienia, JEDZ, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej (do Zamawiającego na adres e-mail: przetargi@nencki.edu.pl ; do Wykonawcy na adres podany we wniosku/ofercie). Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortal i ePUAP (służą wyłącznie do złożenia/wycofywania i zmiany oferty) zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminach korzystania z miniPortalu i ePUAP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Na czynność Zamawiającego:

1. 10 dni – jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2. 15 dni – jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3. 10 dni – na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia;

4. 10 dni od dnia, w którym powzięto / można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1–3.

Na zaniechanie czynności:

1. 30 dni od publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – od nieprzesłania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;

2. 6 mies. od zawarcia umowy – od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia / o wyniku postępowania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022