Lieferungen - 268761-2022

20/05/2022    S98

България-София: Външни гуми за леки автомобили

2022/S 098-268761

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Национален регистрационен номер: 121100421
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Стоянова Маркова
Електронна поща: op_dfz@dfz.bg
Телефон: +359 28187284
Факс: +359 9523567
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eop.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1203
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Държавна институция, създадена със закон
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Земеделие

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие”

II.1.2)Основен CPV код
34351100 Външни гуми за леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на нови автомобилни гуми, извършване на монтаж, демонтаж, баланс и съхранението им за автомобили, собственост на възложителя. Поръчката включвя две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие” в градовете от Северна България“ и Обособена позиция № 2: „Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие” в градовете от Южна България“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие” в градовете от Северна България“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34351100 Външни гуми за леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин / Vidin
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
код NUTS: BG312 Монтана / Montana
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
код NUTS: BG325 Силистра / Silistra
код NUTS: BG324 Разград / Razgrad
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
код NUTS: BG331 Варна / Varna
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Ловеч, гр. В. Търново, гр. Търговище, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Разград, гр. Добрич, гр. Варна, гр. Габрово и гр. Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нови автомобилни гуми, извършване на монтаж, демонтаж, баланс и съхранението им за автомобили, собственост на възложителя с място за изпълнение гр. Видин, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Ловеч, гр. В. Търново, гр. Търговище, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Разград, гр. Добрич, гр. Варна, гр. Габрово и гр. Шумен. Доставката на нови автомобилни гуми (зимни и летни) е с прогнозно количество 320 броя, услуги по монтаж, демонтаж, баланс на автомобилни гуми за 194 автомобила и съхраняване на автомобилните гуми след сезонната им смяна (т.нар услуга „хотел за гуми”) с приблизително количество на гуми за съхранение – 800 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие” в градовете от Южна България“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34351100 Външни гуми за леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG412 София / Sofia
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
код NUTS: BG415 Кюстендил / Kyustendil
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Гр.София (вкл. ЦУ, София град и София област), гр.Перник, гр.Кюстендил, гр.Благоевград, гр.Пазарджик, гр.Пловдив, гр.Смолян, гр. Ст. Загора, гр.Сливен, гр.Хасково, гр.Ямбол гр.Бургас и гр. Кърджали.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нови автомобилни гуми, извършване на монтаж, демонтаж, баланс и съхранението им за автомобили, собственост на възложителя с място за изпълнение гр. София (вкл. Централно Управление, София град и София област), гр. Перник, гр. Кюстендил, гр. Благоевград, гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Смолян, гр. Ст. Загора, гр. Сливен, гр. Хасково, гр. Ямбол, гр. Бургас и гр. Кърджали. Доставката на нови автомобилни гуми (зимни и летни) е с прогнозно количество 600 броя, услуги по монтаж, демонтаж, баланс на автомобилни гуми за 328 автомобили и съхраняване на автомобилните гуми след сезонната им смяна (т.нар услуга „хотел за гуми”) с приблизително количество на гуми за съхранение – 1200 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 157-415597
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие” в градовете от Северна България“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие” в градовете от Южна България“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Мотиви за прекратяване: Предвид обстоятелството, че до етап отваряне на ценовото предложение по настоящата процедура по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 е допусната само една оферта, тъй като същата е единствената подходяща оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, може да се приложи хипотезата на чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Наличието на само една подходяща оферта прави невъзможно възлагането на поръчката по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 в условията на състезателност и конкурентност, при спазване на принципите за свободна конкуренция, прозрачност и равнопоставеност, разписани в чл. 2 от ЗОП. Липсата на конкуренция в настоящия случай води и до липса на надежден механизъм за осигуряване на ефективност при разходване на публични средства. При наличие на само една подходяща оферта, Възложителят е лишен от възможността тя да бъде сравнена в нормална пазарна среда не само с техническите, но и с ценовите предложения на по-голям брой участници, за да бъде избрана икономически най-изгодната за Възложителя оферта, което би се реализирало при допускане до класиране на повече стопански субекти, които разполагат с капацитет и възможности да изпълнят конкретната обществена поръчка.

В случая, ако се проведе ново възлагане, би се осигурила възможност за конкурентна състезателна среда, което предполага участие и класиране на по-широк кръг лица, съответно намаляване на разхода, който ще извърши Възложителят за изпълнение на поръчката. В подкрепа на гореизложеното е и обстоятелството, че посоченият критерии за оценка в настоящата поръчка е „Най-ниска цена“, което допълнително създава възможност при наличие на повече от една оферта да се постигне много по-оптимална цена за разлика от случая с един единствен участник по съответната обособена позиция. Общественият интерес, който е приоритет на ЗОП, би бил максимално защитен чрез прекратяване на възлагането на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 и провеждането на нова такава, с цел постигане на оптимални пазарни предложения.

Не на последно място от голямо значение за Възложителя е договорът за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 да е сключен в резултат от законосъобразно проведена процедура, при условията на реализирана реална конкуренция между повече участници.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022