Lieferungen - 268787-2022

20/05/2022    S98

Polen-Leszno: Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung

2022/S 098-268787

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Zespolony
Postanschrift: ul. Kiepury 45
Ort: Leszno
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 64-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Główczyńska
E-Mail: przetargi@wsz.leszno.pl
Telefon: +48 655253764
Fax: +48 655268294
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wsz.leszno.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ-751-19/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48780000 Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, w ramach zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego HIS, zakup sprzętu informatycznego i licencji oraz modernizację sieci komputerowej”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 491 626.02 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72263000 Software-Implementierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, w ramach zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego HIS, zakup sprzętu informatycznego i licencji oraz modernizację sieci komputerowej” szczegółowo określone w ust.3.3.SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wdrożenia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 052-134738
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KONSULTANT IT SP. Z O.O.
Postanschrift: KRZYWA 21
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 60-118
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 491 626.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109. ust. 1 punkt 4 ustawy Pzp.

Ofertę sporządza się w języku polskim. Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

Wypełnione elektroniczny Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia

Wypełniony Uszczegółowienie elektronicznego Formularza ofertowego Załącznik nr 23.1 do SWZ

Dokumenty przedmiotowe:

Wypełniony formularz „Formularz cenowy” - z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 23.3. do SWZ,

Dokumenty potwierdzające wymagane parametry w oferowanych produktach

oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD);

zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w punkcie 8.3 SWZ (jeżeli dotyczy).

Dowód wniesienia wadium

dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, np. odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Ustawy Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 23.4 do SWZ

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Ustawy Pzp.

Wykazu dostaw oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości określonej w w punkcie 14. SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć dokumenty zgodnie z punktem 7.4 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują Środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022