Lieferungen - 268798-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Gaz ziemny

2022/S 098-268798

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 113-11-44-295
Adres pocztowy: ul. Niekłańska 4/24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-924
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: krzysztof janiga
E-mail: zp@nieklanska.pl
Tel.: +48 225098403
Faks: +48 225098404
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup gazu na potzreby kogeneracji

Numer referencyjny: 15?KJ/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest „Zakup gazu na potrzeby kogeneracji”

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 665 137.14 PLN / Najdroższa oferta: 1 665 137.14 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09123000 Gaz ziemny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej, Warszawa, ul. Niekłańska 4/24

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, polegająca

na sprzedaży oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego do miejsca odbioru

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji

• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą

Wyjaśnienie:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 214 ust.1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie wolna ręka,

W dwóch kolejno prowadzonych postepowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, nie

złozono żadnej ofrerty.

Numery Dz.U. nierozstrzygnietych postępowań: Dz.U./S S321/02/2022 92221-2022-PL;

Dz.U./S S255 31/12/2021 673215-2021-PL

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 067-177254
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa gazu na potrzeby kogeneracji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 147003421
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-248
Państwo: Polska
E-mail: przetargiod@pgnig.pl
Tel.: +49 885881335
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 665 137.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587870
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587870
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022