Lieferungen - 268848-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Osobné počítače

2022/S 098-268848

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Centrum vedecko-technických informácií SR
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151882
Poštová adresa: Lamačská cesta 8/A
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Hrabinský
E-mail: milos.hrabinsky@cvtisr.sk
Telefón: +421 269253141
Fax: +421 269253180
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.cvtisr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/240
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál

Referenčné číslo: 00321/2022/4400- Výpočtová technika 16
II.1.2)Hlavný kód CPV
30213000 Osobné počítače
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup výpočtovej techniky a periférnych zariadení

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 536 662.70 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30232000 Periférne vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Nákup výpočtovej techniky a periférnych zariadení

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 092-221654
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 18
Názov:

Výpočtová technika 16

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
13/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Gratex International, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35743468
Poštová adresa: Galvaniho ul. 17/C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.gratex.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 16 515.08 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 17 902.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2022