Lieferungen - 268868-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Odczynniki izotopowe

2022/S 098-268868

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5220002529
Adres pocztowy: ul. Banacha 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Socik
E-mail: zp@uckwum.pl
Tel.: +48 22/599-17-05
Faks: +48 22/599-17-04
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uckwum.pl
Adres profilu nabywcy: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych, DZPUCK.262.069.2022

Numer referencyjny: DZPUCK.262.069.2022
II.1.2)Główny kod CPV
33696400 Odczynniki izotopowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 528 800.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna:

art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwane dalej „ustawą”, (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W celu zakupu radiofarmaceutycznych produktów leczniczych przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr DZPUCK.262.015.2022. W postępowaniu złożono jedną ofertę, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp – złożone przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzały warunków zamówienia. W związku z koniecznością zabezpieczenia Szpitala w radiofarmaceutyczne produkty lecznicze oraz brakiem możliwości wykorzystania zasobów własnych jednostki w realizacji zapotrzebowania, przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki to jedyna możliwość wykonania zamówienia. Zachowanie pierwotnych warunków zamówienia pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 214. Ust 1 pkt 6) ustawy Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Synektik Pharma Sp. z o.o. ,
Adres pocztowy: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-728
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 495 047.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022