Lieferungen - 268889-2022

20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2022/S 098-268889

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Wrocławska
Postanschrift: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-370
Land: Polen
Kontaktstelle(n): W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-223/2021 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej mateusz.synowka@pwr.edu.pl
E-Mail: mateusz.synowka@pwr.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR wraz z transportem, montażem i instruktażem

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP/242-223/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych dla trzech sektorów akceleratora SIS100 i Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla jednego sektora akceleratora SIS100, tj.:

1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 1,

1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 3,

4 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 5,

1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 5

dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR

2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie

w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa i instalacja Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box) i Łącznika Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box Link) dla akceleratora SIS100.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE71 Darmstadt
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy: Siedziba Spółki FAIR GmbH zlokalizowana pod adresem: Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt, Niemcy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych dla trzech sektorów akceleratora SIS100 i Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla jednego sektora akceleratora SIS100, tj.:

1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 1,

1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 3,

4 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 5,

1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 5

dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR

2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie

w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa i instalacja Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box) i Łącznika Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box Link) dla akceleratora SIS100.

3. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w czterech etapach:

1) I etap realizacji umowy: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz akceptacja przez Zamawiającego dokumentów produkcyjnych podczas Przeglądu Gotowości Produkcyjnej.

Okres realizacji I etapu: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

2) II etap realizacji umowy: dostawa pierwszej skrzyni Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów SAT i testów kriogenicznych pierwszej skrzyni Podłączeń Prądowych.

Okres realizacji II etapu: nie później niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3) III etap realizacji umowy: produkcja kolejnych 3 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów FAT A 3 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych

Okres realizacji III etapu: nie później niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4) IV etap realizacji umowy: produkcja pozostałych 2 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych, dostawa oraz akceptacja przez Zamawiającego testów FAT A, FAT B i SAT pozostałych 5 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych. Montaż 4 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 5. Okres realizacji IV etapu: do 31.08.2023r.

4. Przedmiot dostawy obejmuje wykonanie dokumentacji produkcyjnej, produkcję, testy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia podczas fazy produkcyjnej, fabryczne odbiory techniczne (FAT) oraz transport elementów do siedziby FAIR GmbH w Darmstadt w Niemczech. Wszelkie koszty związane z dostawą obciążają Wykonawcę. Rozładunek, testy odbiorcze w miejscu dostawy (SAT) oraz testy kriogeniczne będą realizowane przez stronę niemiecką.

5. Wykonawca wdrożył/stosuje wymagania jakości spawalnictwa zgodnie z PN-EN ISO 3834-2 lub równoważny oraz system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 lub równoważny.

6. Miejsce dostawy: Siedziba Spółki FAIR GmbH zlokalizowana pod adresem: Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt, Niemcy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna (w wersji polskiej i angielskiej) wraz

z załącznikami (m.in. rysunki, modele 3D). W przypadku wątpliwości interpretacyjnych w specyfikacji technicznej pomiędzy wersją polską a angielską, obowiązującą będzie wersja polska.

8. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 248-655814
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR wraz z transportem, montażem i instruktażem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi składać się z:

1) formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;

2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (JEDZ);

3) (jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X

pkt 6;

4) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)

5) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 9 SWZ; (jeżeli

dotyczy)odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ.

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://przetargi.pwr.edu.pl/ oraz https://

miniportal.uzp.gov.pl/.

3.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj.

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W terminie składania ofert w dniu 02.03.2022 r. zostały złożone 2 oferty.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 2 400 000,00 zł.

Cena najkorzystniejszej oferty Kriosystem Sp. z o.o. ul. Fabryczna 16, 53-609 Wrocław

w wysokości 5 779 770,00 zł przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienie, zachodzi więc przesłanka z art.255 pkt 3 uPzp:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp – dział IX uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022