Lieferungen - 268912-2022

20/05/2022    S98

България-Самоков: Фармацевтични продукти

2022/S 098-268912

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000770086
Пощенски адрес: ул. Македония №.49
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Георгиева Зафирова
Електронна поща: zop.mbal.samokov@abv.bg
Телефон: +359 889252292
Факс: +359 72266068
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbal-samokov.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20764
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД част 1

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД част 1” за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „МБАЛ-Самоков” ЕООД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и поканатата за участие.

Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всички номенклатурни единици. Офертата може да се подаде за цялата процедура.

Участието за процедурата е комплексно, като участникът следва да покрива всички номенклатурни единици. Участник, които не покрива всички номенклатурни единици се отстранява от участие.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертата на участника.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 413 966.83 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение Всички лекарствени продукти се доставят в Болничната аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД, на адрес гр. Самоков ул. Македония № 49.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД част 1” за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „МБАЛ-Самоков” ЕООД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и поканатата за участие.

Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всички номенклатурни единици. Офертата може да се подаде за цялата процедура.

Участието за процедурата е комплексно, като участникът следва да покрива всички номенклатурни единици. Участник, които не покрива всички номенклатурни единици се отстранява от участие.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертата на участника.

Правно основание за откриване на процедурата:

Възложителят открива настоящата процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1  във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8  от  Закона за обществените поръчки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

Правно основание за откриване на процедурата:

Възложителят открива настоящата процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и поканата за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката: Техническата спецификация е определена въз основа на Обособени позиции от Открита процедура, за които не са подадени оферти и заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са били неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. Не са налице условията за провеждане на някоя от останалите процедури по ЗОП, поради което са налице изискванията и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват поканените български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43602
Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД част 1

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ФЬОНИКС Фарма ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: ул. "Околовръстен път" №.199А
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 424 433.90 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 413 966.83 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022