Lieferungen - 268941-2022

20/05/2022    S98

România-Caransebeș: Diverse pachete software şi sisteme informatice

2022/S 098-268941

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Caransebes
Număr naţional de înregistrare: 3227947
Adresă: Strada: Piata Revolutiei , nr. 1
Localitate: Caransebes
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 325400
Țară: România
Persoană de contact: Petru Vladu
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com
Telefon: +40 0255514885
Fax: +40 0255515139
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-caransebes.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie de active corporale si necorporale si servicii necesare dezvoltarii si implementarii solutiei informatice integrate in cadrul UAT

Număr de referinţă: 14
II.1.2)Cod CPV principal
48900000 Diverse pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Atingerea obiectivelor contractuale stabilite implică realizarea în cadrul contractului a unor:

i. furnizări/livrări de active corporale și necorporale (produse), respectiv componenta hardware și componenta software (tip COTS

precum și pachet software de furnizare licente informatice integrate pentru dezvoltarea si implementarea solutiei, respectiv

module/funcționalități informatice atât back-office cat si front-office);

ii. servicii/operațiuni accesorii pentru bunurile/produsele furnizate/livrate (livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe

durata transportului, instalare sistem, servicii configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date

existente si servicii de realizare si configurare portal, instruirea personalului intern al UAT Mun. Caransebes in scopul utilizarii optime

a solutiei informatice integrate, teste de acceptanță, mentenanță preventivă și asigurare suport tehnic, operaţiuni accesorii pe care Sistemul informatic integrat (componenta hardware și componenta/pachete software de bază și de aplicație) este o soluție on-site

(în locațiile de utilizare deținute de utilizator) și nu tip cloud, platformă/sistem/soluție software/IT/TIC/TI&C,

elemente/componente/subsisteme/grupuri de elemente/componente/subsisteme agregate/interdependente/ indivizibile hardware

si software în vederea atingerii scopului sistemului principal, obiectiv de investiții - mijloc fix care funcționează ca un tot unitar și

îndeplinește în mod independent, în totalitate, o funcție distinctă predat „la cheie”; programele informatice din componența

sistemului vor fi achiziționate împreună cu licențele de utilizare; Un sistem/o platformă reprezintă un ansamblu de elemente

(componente) interdependente între care se stabilește o interacțiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii

unui anumit obiectiv.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 448 500.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
48214000 Pachete software pentru sisteme de operare de reţea
48312000 Pachete software de publicare electronică
48610000 Sisteme de baze de date
48620000 Sisteme de operare
48624000 Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)
48627000 Pachete software pentru sisteme de operare în timp real
48820000 Servere
72212224 Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web
72212600 Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date şi operare
72265000 Servicii de configurare de software
72268000 Servicii de furnizare de software
72320000 Servicii de baze de date
72413000 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Primaria Municipiului Caransebes

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin aceasta achiziție se urmărește implementarea unui sistem informatic care să digitalizeze principalele activități din instituție și să ofere cetățenilor servicii electronice accesibile.În definirea necesității au fost aplicate proprietățile sistemelor informatice durabile:

a) Interoperabilitate – informațiile din sistem trebuie să fie disponibile și accesibile;

b) Flexibilitate – sistemul trebuie să fie capabil a fi adaptat/configurat noilor cerințe;

c) Transparență – operațiunile cu sistemul trebuie să fie ușor de distins, dar și constrângerile de securitate IT și confidențialitate/GDPR aplicabile în cazul autorității contractante.

Proiectul propune o abordare noua si originala prin urmarirea implementarii la nivelul UAT a unei solutii informatice performante destinate asigurarii unui management integrat al tuturor procedurilor si operatiunilor administrative din institutie in cadrul unei solutii unice de tip sistem integrat, avand o structura modulara si flexibila.Produsele și serviciile solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate:Nr crt

Denumire

1 Server buc 1

2 Pachet sistem de operare si licente de operare pachet 1

3 Pachet software de furnizare licente informatice integrate pentru dezvoltarea si implementarea solutiei pachet 1

4 Servicii realizare si configurare portal online serviciu 1

5 Servicii configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date existente serviciu 1

4.1 Server 1 buc

Achizia serverului este necesara pentru ca acest echipament TIC asigura mediul tehnic si digital de stocare/migrare/configurare/colectare flux date, documente, informatii de la diferitele directii si servicii operationale ale UAT in contextul dezvoltarii si implementarii noilor module integrate solutiei informatice. Pachet sistem de operare si licente de operare; Pachet software de furnizare licente informatice integrate pentru dezvoltarea si implementarea solutiei Solutia informatica va integra urmatoarele module/functionalitati relevante in materie de simplificare administrativa de lucru si reducere a birocratiei pentru cetateni:

1. serviciu Registratura on-line (Modul servicii online registratura);2. facilitate tip Publicare automata pe site-ul UAT Mun. Caransebes a informatiilor de interes public local (registru CU, nr.adeverinte emise, nr.certificate fiscale valoare investitii realizate, executie bugetara etc);3. serviciu On-line oferit cetateanului privind taxe si impozite locale (web si in modul mobile, inclusiv modul de comunicare cu inspectorii alocati solutionarii cererilor in curs adresate de catre cetatean); 4. modul adresat Cetateanului pentru efectuare plati online;5. modul Managementul gestiunii veniturilor din chirii,concesiuni, chirii ANL6. modul Managementul gestiunii veniturilor din parcari si asociatii;7. modul de inregistrare/emitere automata a documentelor si arhiva electronica (Modul document Management si arhiva si Modul de inregistrare automata documente din alte module);8. modul Arhiva electronica integrata in toate celelalte componente ale solutiei informatice;9. modul de Comunicare online cu birourile executorii judecatoresti;10. modul Instituire popriri in mod automat;11. modul Gestiune patrimoniu public/privat;12. Harta interactiva;13. modul Management investitii si achizitii publice;14. modul Managementul al prescriptibilitatii debitelor;15. modul de Import automat extrase de trezorerie;16. modul de Contabilizare automata a veniturilor UAT;17. modul de Calcul taxe si impozite18. modul Incasari si inspectie fiscala in teren prin tableta si imprimanta mobile;19. modul Accesare indicatori de performanta la nivel UAT (atat in mediu web, cat si in aplicatie mobila);20. facilitate vizualizare a intregului sistem software printr-un Birou unic virtual (Suma runic al contribuabilului);21. alte facilitati suplimentare adaugate in functie de rezultatele analizei ce sustin simplificarea procedurilor administrative si performanta interna la nivelul UAT. Servicii realizare si configurare portal online;In contextul implementarii unui sistemului informatic integrat nou in cadrul institutiei care include functionalitati/module tip front-office adresate cetateanului pentru servicii publice furnizate exclusiv de UAT va fi necesara achizitionarea unui astfel de serviciu care sa asigure suportul tehnic in vederea dezvoltarii unui portal unic ce va facilita printr-o interfata web accesul online a cetateanului la urmatoarele tipuri de servicii: depunere si eliberare documente online, depunere cereri, eliberare adeverinte, certificate, acces la informatii publice de interes, alte tipuri de solicitari adresate/puse la dispozitie cetateanului in mediul online.Servicii configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date existente;

La nivelul acesteia va fi achizitionat serviciul de configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date existente pe durata dezvoltarii si implementarii solutiei informatice integrate in UAT. Acesta va asigura suportul tehnic necesar UAT-ului prin care bazele de date sa fie configurate si migrate din aplicatii existente pentru a fi integrate in noua solutie informatica integrata. Instruirea personalului intern al UAT Mun. Caransebes in scopul utilizarii optime a solutiei informatice integrate;Disponibilitate Sistemul informatic rezultat va trebui să fie disponibil în intervalul orar 07:30-16:00 (pentru componenta intranet securizat) şi 00:00–24:00 (Internet, extranet, servicii electronice), definit ca şi perioadă de operare online. Orice întrerupere în acest interval de timp va fi tratata cu maxima urgenţă; timpul maxim de întrerupere a sistemului în intervalul orar mai sus menţionat este de: 16,5 ore/an. Toate operaţiunile de mentenanţă și backup se vor desfășura după ora 16:00. Garanţie Toate produsele și licențele software trebuie să fie acoperite de garanţie. Perioada de garanţie începe de la data acceptării produselor sau, în cazul amânării din cauze care nu ţin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Mentenanța preventiva trebuie inteleasa ca totalitatea operațiuniulor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectueaza pe parcursul ciclului de viata al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura functionarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.Suport tehnic Pe toată durata contractului, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. Constrangeri privind locatia unde se va efectua instalarea

Instalarea sistemului informatic se va face in locatia Autoritatii Contractante. Toate echipamentele puse la dispozitie vor avea apropiate sursele de alimentare cu energie si conexiune la retea. Operaţiunile accesorii pe care ofertantul trebuie să le asigure în perioada de garanţie.Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie.Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului.Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social și cel al relațiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică

Prin depunerea ofertei se va considera ca ofertantul a obținut toate informațiile considerate de el necesare in vederea elaborării ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute si alte circumstanțe care pot influenta sau afecta, produsele ce urmează a fi livrate.”„Astfel, operatorii economici/ofertanții au obligația de a depune o declarație din care să rezulte faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.” Notă:(i) numerotarea corespunde secțiunilor din caietul de sarcini;(ii) detalierea descrierii generale a obiectului contractului, de mai sus, se regăsește detaliată în caieyul de sarcini.Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă Prin prezenta achiziție se urmărește implementarea unui sistem informatic care să digitalizeze principalele activități din instituție și să ofere cetățenilor servicii electronice accesibile.Sistemul informatic alături de celelalte instrumente specifice utilizate în activitatea UAT va contribui la:- modernizarea metodelor și procedurilor interne în condiții de eficiență economică și socială și cu respectarea condițiilor de îmbunătățire a economicității, eficienței și eficacității în utilizarea resurselor alocate (fonduri, resursă umană etc.) Sistemul informatic alături de celelalte instrumente specifice utilizate în activitatea UAT va contribui la:- modernizarea metodelor și procedurilor interne în condiții de eficiență economică și socială și cu respectarea condițiilor de îmbunătățire a economicității, eficienței și eficacității în utilizarea resurselor alocate (fonduri, resursă umană etc.) printr-o bună monitorizare și un control riguros;- asigurarea conformității cu cerințele legale în vigoare din domeniul financiar contabil/achiziții publice/GDPR etc. precum și asigurarea managementului/conducerii (factor interesat) cu informații reale și în timp util, necesare fundamentării și elaborării operative a deciziilor pentru realizarea obiectivelor UAT.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Implementator Gestiune patrimoniu public/privat / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Implementator Contabilizare automată a veniturilor / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Implementator registratura on-line / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Programator conectori publicare automată Urbanism și Registru Agricol / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Manager de proiect (manager de proiect / director de proiect / coordonator de proiect / lider de proiect) / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Programator conectori publicare automată Impozite & Taxe / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Servicii publice performante furnizate cetățenilor din Municipiul Caransebeș - Cod proiect 128739

II.2.14)Informații suplimentare

Achiziția de active corporale și necorporale și servicii necesare dezvoltării și implementării soluției informatice integrate în cadrul UAT, parte din planul de achiziții al proiectului ”Servicii publice performante furnizate cetățenilor din Municipiul Caransebeș - Cod proiect 128739” .

Cod apel: POCA/471/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în

administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanță cu SCAP.

Componenta 1: CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetațeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Axa Prioritara: Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente.

Operațiunea: Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanță cu SCAP.

Destinația achiziției prin care urmează a fi satisfăcută necesitatea

Implementarea unui sistem informatic care să digitalizeze principalele activități din instituție și să ofere cetățenilor servicii electronice accesibile.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 225-589546
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16006
Titlu:

Contract de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SOBIS SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 12018818
Adresă: Strada Dumbrăvii, Nr. 99A
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550399
Țară: România
E-mail: office@sobis.ro
Telefon: +40 269230039
Fax: +40 269230059
Adresă internet: www.sobis.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 261 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 448 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primaria Municipiului Caransebes
Adresă: Piata Revolutiei nr. 1 , Municipiul Caransebes, Cod Postal 325400, Romania,
Localitate: Caransebes
Cod poștal: 325400
Țară: România
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com
Telefon: +40 0255514885
Fax: +40 0255514885
Adresă internet: www.primaria-caransebes.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022