Lieferungen - 268946-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2022/S 098-268946

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50349287
Poštová adresa: Štefánikova 15
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81105
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
E-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefón: +421 220928102
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.mirri.gov.sk/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky

Referenčné číslo: 4/2020/DNS
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS je nákup prenosných počítačov, pevných počítačov, pracovných staníc, plochých monitorov, dotykových monitorov, dokovacích staníc, klávesníc, myší, tašiek na prenosné počítače a zabezpečenie technickej podpory. Predmetom zákaziek tiež bude nákup tabletových počítačov a príslušenstva, dátových nosičov, externých pevných diskov, externých napaľovačiek CD/DVD, USB kľúčov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 563 913.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30213100 Prenosné počítače
30213000 Osobné počítače
30213300 Stolový počítač
30214000 Pracovné stanice
30231300 Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310 Ploché displeje
30231320 Dotykové monitory
30232000 Periférne vybavenie
30236000 Rôzne počítačové vybavenie
30237000 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237100 Časti počítačov
30237200 Príslušenstvo počítačov
30237270 Puzdrá na prenosné počítače
30237410 Počítačová myš
30237460 Počítačové klávesnice
71356300 Technická podpora
30213200 Tabletový počítač
30237450 Grafické tablety
30233153 Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30233150 Optické diskové mechaniky
30233151 Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD)
30233152 Čítačka a/alebo vypaľovačka digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30234300 Kompaktné disky (CD)
30234400 Digitálne univerzálne disky (DVD)
30234500 Pamäťové archivačné médiá
30234600 Flash pamäť
30233100 Počítačové pamäťové jednotky
30234000 Pamäťové médiá
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Košický kraj

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude nákup prenosných počítačov, pevných počítačov, pracovných staníc, plochých monitorov, dotykových monitorov, dokovacích staníc, klávesníc, myší, tašiek na prenosné počítače a zabezpečenie technickej podpory. Predmetom zákaziek tiež bude nákup tabletových počítačov a príslušenstva, dátových nosičov, externých pevných diskov, externých napaľovačiek CD/DVD, USB kľúčov.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Z311071T480 - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov - Komponent 17 - digitálne Slovensko Investícia č.7 (Plán obnovy a odolnosti SR) 0ET0B0A

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 040-097820
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 12_2021
Názov:

Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky_12

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
03/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Gratex International, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35743468
Poštová adresa: Galvaniho ul. 17/C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.gratex.com
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 49 971.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 13_2022
Názov:

Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky - Plán obnovy a odolnosti Komponent 17 - Investícia 7 - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov 1.časť

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DATALAN, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35810734
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 88 650.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 14_2022
Názov:

Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky - Plán obnovy a odolnosti Komponent 17 - Investícia 7 - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov 2.časť

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DATALAN, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35810734
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 88 650.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 15_2022
Názov:

Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky - Plán obnovy a odolnosti Komponent 17 - Investícia 7 - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov 3.časť

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DATALAN, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35810734
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 88 650.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 16_2022
Názov:

Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky - Plán obnovy a odolnosti Komponent 17 - Investícia 7 - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov 4.časť

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ims, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36403997
Poštová adresa: P. Mudroňa 5
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
E-mail: info@ims.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 97 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2022