Lieferungen - 268959-2022

20/05/2022    S98

Danmark-Ringkøbing: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

2022/S 098-268959

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nummer: 29189609
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Holger Østergaard
E-mail: indkob@rksk.dk
Telefon: +45 99741943
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/176235049.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud på arbejdstøj og fodtøj

II.1.2)Hoved-CPV-kode
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af arbejdstøj og fodtøj til Ringkøbing-Skjern Kommune

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18140000 Tilbehør til arbejdsbeklædning
18200000 Ydertøj
18223200 Jakker
18800000 Fodtøj
18811000 Vandtæt fodtøj
18830000 Beskyttelsesfodtøj
35113470 Beskyttelsestøj (skjorter og bukser)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ringkøbing

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejdstøj til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udbuddet omfatter levering af arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning -og sko til:

Vej og Park, Drift: Cirka 70 medarbejdere

Genbrug: Cirka 35 medarbejdere

Administrative medarbejdere: Cirka 40 medarbejdere

Pedeller ved skoler, børnehaver, plejehjem og rådhuse: Cirka 76 medarbejdere 

I alt cirka 221 M/K medarbejdere.

kontrakten gælder ikke for borgere fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som deltager i aktiveringstilbud herunder virksomhedspraktik.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 24 mdr. i perioden (1.10.2026-30.09.2028) på uændrede vilkår

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 065-168451
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

EU-udbud på arbejdstøj og fodtøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2022