Lieferungen - 268968-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Spezialschuhe

2022/S 098-268968

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 121390415
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maria Jantas
E-Mail: m.jantas@ron.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - buty górskie WS i buty specjalne letnie WS

Referenznummer der Bekanntmachung: 46/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18832000 Spezialschuhe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - buty górskie WS oraz buty specjalne letnie WS.

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania, tj. :

- zadanie nr 1 – buty górskie WS

- zadanie nr 2 – buty specjalne letnie WS

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych stanowiących dokumenty zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131 wydanie C wersja 1.

Przedmiot zamówienia objęty jest wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Buty górskie WS

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18832000 Spezialschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

3 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - tj. butów górskich WS w ilości 1 000 par.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2022 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2022r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedną parę butów górskich WS w rozmiarze 8 (UK) wraz z przekrojem wzdłużnym obuwia;

b) wyniki badań materiałów zasadniczych potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w tabeli nr 1, 2, 3, 4 i 5 WTU 88/DKWS;

c) oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU nr 88/DKWS.

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

2. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo do 700 par butów górskich WS.

3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.

4. Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji, lub do dnia 30 listopada 2022 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Wymagane wadium: 14 000,00 zł

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Buty specjalne letnie WS

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18832000 Spezialschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

3 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - tj. butów specjalnych letnich WS w ilości 2 640 par.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2022 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2022r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedną parę butów specjalnych letnich WS w rozmiarze 8 (UK) wraz z przekrojem wzdłużnym obuwia;

b) wyniki badań materiałów zasadniczych potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w pkt 2 i tabeli nr 1 WTU 114/DKWS;

c) oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU nr 114/DKWS.

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

2. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo do 1 000 par butów specjalnych letnich WS.

3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.

4. Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji, lub do dnia 30 listopada 2022 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Wymagane wadium: 42 000,00 PLN

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 055-141218
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Buty górskie WS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Buty specjalne letnie WS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, do upływu terminu składania ofert tj. 13.05.2022 r. do godz. 08:00 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022