Lieferungen - 268979-2022

20/05/2022    S98

België-Evere: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2022/S 098-268979

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastuctuur - Ondersectie Verwerving
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_16
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Bruno Lahy
E-mail: bruno.lahy@mil.be
Telefoon: +32 24416330
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446441
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige open overeenkomst (2022 - 2025) voor de aankoop en de levering van bouwmaterialen ten voordele van de militaire infrastructuur (opgedeeld in 2 percelen)

Referentienummer: MRMP-I/A-22IA440-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst (2022-2025) voor de aankoop en levering van bouwmaterialen ten voordele van de infrastructuur van de verschillende militaire plateau’s, ten voordele van de genie-eenheden in het kader van training en de uitvoering van de geniewerven en ten voordele van de militaire kampen in het kader van het onderhoud van de kampen.

Deze opdracht is geografisch verdeeld in 2 percelen:

• Perceel 1: de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, het westelijk deel van Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Perceel 2: de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg en het oostelijk deel van Vlaams-Brabant.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 632 422.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, het westelijk deel van Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
44320000 Kabel en aanverwante producten
44330000 Staven, stangen, draad en profielen voor gebruik in de bouw
44921000 Kalksteen en gips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
NUTS-code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Voornaamste plaats van uitvoering:

De provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, het westelijk deel van Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst (2022-2025) voor de aankoop en levering van bouwmaterialen ten voordele van de infrastructuur van de verschillende militaire plateau’s, ten voordele van de genie-eenheden in het kader van training en de uitvoering van de geniewerven en ten voordele van de militaire kampen in het kader van het onderhoud van de kampen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, het westelijk deel van Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg en het oostelijk deel van Vlaams-Brabant.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
44320000 Kabel en aanverwante producten
44330000 Staven, stangen, draad en profielen voor gebruik in de bouw
44921000 Kalksteen en gips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
NUTS-code: BE3 Région wallonne
Voornaamste plaats van uitvoering:

De provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg en het oostelijk deel van Vlaams-Brabant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst (2022-2025) voor de aankoop en levering van bouwmaterialen ten voordele van de infrastructuur van de verschillende militaire plateau’s, ten voordele van de genie-eenheden in het kader van training en de uitvoering van de geniewerven en ten voordele van de militaire kampen in het kader van het onderhoud van de kampen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg en het oostelijk deel van Vlaams-Brabant.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 206-535827
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wijckmans nv
Postadres: Zwartenhoekstraat 1
Plaats: Ham
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3945
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 221 374.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETABLISSEMENTS GOFFETTE ET FILS sa
Postadres: Rue du Faing 14
Plaats: Jamoigne
NUTS-code: BE345 Arr. Virton
Postcode: 6810
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 411 048.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022