Lieferungen - 268981-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Eindhoven: Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

2022/S 098-268981

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Universiteit Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 51278871
Postadres: Groene Loper 3
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 5612AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Nathalie Poulissen
E-mail: n.m.poulissen@tue.nl
Telefoon: +31 628832566
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tue.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/1870
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst AV-middelen

Referentienummer: 2021-1944636
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige raamovereenkomsten lopen af op 28 februari 2022. Doel van deze aanbesteding is om per 1 april 2022 3 nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten waartussen nieuwe nadere opdrachten in een mini-competitie voor de benodigde toekomstige audiovisuele oplossingen en bijbehorend onderhoud kunnen worden uitgevraagd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32330000 Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De huidige raamConcept raamovereenkomsten lopen af op 28 februari 2022. Doel van deze aanbesteding is om per 1 april 2022 3 nieuwe raamConcept raamovereenkomsten af te sluiten waartussen nieuwe nadere opdrachten in een mini-competitie voor de benodigde toekomstige audiovisuele oplossingen en bijbehorend onderhoud kunnen worden uitgevraagd.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 007-013396
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kinly
Postadres: Minervum 7020
Plaats: Breda
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 4817 ZL
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fidato
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL226 Arnhem / Nijmegen
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Presentation Partner
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: Den Bosch
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: Den Bosch
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: Den Bosch
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022