Lieferungen - 269007-2022

20/05/2022    S98

България-София: Училищни учебници

2022/S 098-269007

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВИКТОР ЮГО"
Национален регистрационен номер: 000675026
Пощенски адрес: ж.к. МЛАДОСТ 3
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1712
Държава: България
Лице за контакт: Катя Цацова
Електронна поща: sou81@abv.bg
Телефон: +359 888336061
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.81sou.org/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21086
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧУ за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на 81. СУ "Виктор Юго" за учебната 2022/2023 г. по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
22112000 Училищни учебници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка има за цел доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от  I, II, III, IV, V, VI и VII клас на 81.СУ "Виктор Юго"  за учебната 2022/2023 г. по обособени позиции,както следва:

О1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

О2: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД;

О3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД;

О 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от „ДОМИНО" ЕООД;

О5: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от „РИВА“ АД;

О 6: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от „КОЛИБРИ“ ЕООД

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 32 534.38 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към издателството .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към издателството .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към издателството .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ДОМИНО" ЕООД

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ДОМИНО" ЕООД.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към издателството .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство ИК "РИВА" АД

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство ИК "РИВА" АД.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към издателството .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "КОЛИБРИ" ООД

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "КОЛИБРИ" ООД.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към издателството .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град София, ж.к. Младост, ул.Бъднина 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Познавателните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала представляват обект на авторско

право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. В съдържанието на авторското право като основно имуществено

право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да

разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Тези авторски права са предоставени от автора

на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на

възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата, съгласно Наредба № 10

от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Мотивите за избора на процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП са свързани с факта, че

обществената поръчка, в частност по съответната обособена позиция може да бъде изпълнена само от определен

изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43725
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД
Национален регистрационен номер: 131106522
Пощенски адрес: ул. Земеделска № 2
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 18 348.62 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 091.81 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43726
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/04/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД
Национален регистрационен номер: 130878827
Пощенски адрес: ул. "Никола Тесла" №.5 бл.сграда BSR ІІ ет.4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 27 522.94 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22 091.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43727
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БИТ И ТЕХНИКА ООД
Национален регистрационен номер: 103795327
Пощенски адрес: м.Евксиноградска ул.22-ра №.17-а
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9006
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 587.16 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 496.03 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43728
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Обособена позиция 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ДОМИНО" ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДОМИНО ЕООД
Национален регистрационен номер: 833105041
Пощенски адрес: пл. БЕРОЕ №.5 ет.7 ап.29
Град: гр. Стара Загора
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 669.72 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 475.45 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43729
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Обособена позиция 5: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство ИК "РИВА" АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РИВА АД
Национален регистрационен номер: 204152370
Пощенски адрес: ул. Граф Игнатиев №.53 вх.Б ет.3 ап.29
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1142
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 669.72 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 914.28 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43730
Обособена позиция №: 6
Наименование:

Обособена позиция 6: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "КОЛИБРИ" ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: КОЛИБРИ ООД
Национален регистрационен номер: 040780729
Пощенски адрес: ул. "Иван Вазов" №.36
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 293.58 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 047.71 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022