Lieferungen - 269068-2022

20/05/2022    S98

България-Велико Търново: Радиатори и котли

2022/S 098-269068

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. "Майка България" №2
Град: гр. Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Милена Курдова
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Телефон: +359 62619229
Факс: +359 62619231
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15997
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново”

II.1.2)Основен CPV код
44621000 Радиатори и котли
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация и включва изпълнението на следните дейности:

− Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

− Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;

− Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

− Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44621000 Радиатори и котли
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Град Велико Търново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация. Конкретни количества, включително по видове, ще бъдат посочвани от Възложителя с възлагателно писмо, което ще съдържа и имена, адреси и телефон за контакт на лицата, в чиито жилищни имоти ще се извършват доставките. В случай на свободен финансов ресурс по договора Възложителят може да възложи доставка на артикули по единичните цени, съгласно офертата, до достигане на  общата стойност.

В обхвата на обществената поръчка е включена доставката и монтажа на: Топловъздушна пелетна камина 6 kW - 4 бр.; Топловъздушна пелетна камина 8 kW - 10 бр.; Топловъздушна пелетна камина 10 kW - 7 бр.; Топловъздушна пелетна камина 12 kW - 17 бр.; Пелетна камина с водна риза 12 kW - 19 бр.; Пелетна камина с водна риза 18 kW - 25 бр.; Пелетна камина с водна риза 25 kW - 18 бр.; Пелетен котел с водна риза 25 kW - 16 бр.; Пелетен котел с водна риза 33 kW - 14 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 8 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 3 бр.

Посочените количества са прогнозни и в тях може да настъпи промяна в зависимост от нуждите на възложителя.

            Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

−   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

−   Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;  

−   Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

−   Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

Финансирането на обществената поръчка се осъществява със средства по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR, изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Проектът се осъществява с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 060-154995
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново”

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022