Lieferungen - 269211-2022

20/05/2022    S98

Polen-Cieszanów: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2022/S 098-269211

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Cieszanów
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Cieszanów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37-611
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Kozicki
E-Mail: a.kozicki@cieszanow.pl
Telefon: +48 166311076
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cieszanow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów

Referenznummer der Bekanntmachung: O.271.5.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów, która jest realizowana w ramach projektu „Rozwój OZE

na terenie Gminy Cieszanów”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 13 723 564.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cieszanów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315300 Stromversorgungsanlagen
45317300 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 412 zestawów instalacji fotowoltaicznych,

2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 7 dni przed montażem, wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych w sposób optymalny, umożliwiający największy uzysk energii elektrycznej i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie.

3) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,

4) dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 roku modułów PV,

5) dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2021 roku falowników/ inwerterów DC/AC,

6) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej,

7) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,

8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),

9) wpięcie instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnię główną lub inne miejsce w budynku mieszkalnym lub gospodarczym, umożliwiające jej prawidłowe podłączenie,

10) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC)

11) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy)

12) w przypadku gdy na budynku znajduje się instalacja odgromowa, obowiązkiem Wykonawcy jest podpięcie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji odgromowej,

13) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

14) uruchomienie układu i regulacje,

15) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

16) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii; korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,

17) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,

18) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,

19) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

20) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.

21) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.1 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.1 do SWZ.

4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych (część 1 zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego / Gewichtung: 5%
Qualitätskriterium - Name: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik temperaturowy Pmax / Gewichtung: 15%
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik wypełnienia FF / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Cieszanów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
09100000 Brennstoffe
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 149 zestawów instalacji kolektorów słonecznych,

2) montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 60° oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45° do +45°,

3) w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas transportu na dach, należy zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z elektryczną wciągarką,

4) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

5) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

6) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

7) montaż grupy pompowej,

8) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych, zbiorniku oraz na kotle,

9) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

10) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

11) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

12) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były roboty budowlane,

13) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,

14) podłączenie górnej wężownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową, należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem,

15) wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi napisaną językiem nietechnicznym oraz ogólny schemat instalacji.

16) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.2 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.2 do SWZ.

4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych (część 2 zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik utraty ciepła a1 liczony od powierzchni apertury / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik zależności temperatury a2 liczony od powierzchni apertury / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Cieszanów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
45331110 Installation von Kesseln
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 22 sztuk kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.3 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.3 do SWZ.

4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:

4.3.3. załączniku Nr 1.3 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę oraz pomp ciepła (część 3 zamówienia),

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność kotła / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42511110 Wärmepumpen
45321000 Wärmedämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 44 sztuk pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.4 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.4 do SWZ.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.4 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciepła (część 4 zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik COP wg PN-EN 14511 lub równoważnej przy A2/W35 / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik SCOP wg PN-EN 14825 lub równoważnej dla klimatu umiarkowanego 35ºC / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Klasa energetyczna (zgodnie z ErP; przy 35ºC / 55ºC) / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (LPA wg EN11203 lub równoważnej, w odległości 2 m) / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 213-561071
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cieszanów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FlexiPower Group Sp. o.o. Sp. K.
Postanschrift: Kudrowice 12
Ort: Pabianice
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 95-200
Land: Polen
Internet-Adresse: https://flexipowergroup.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 527 049.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 974 405.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Cieszanów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FlexiPower Group Sp. o.o. Sp. K.
Postanschrift: Kudrowice 12
Ort: Pabianice
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 95-200
Land: Polen
Internet-Adresse: https://flexipowergroup.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 599 100.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 773 809.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Cieszanów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Balka.pl Daniel Bałka
Postanschrift: ul. Kolejowa 1
Ort: Łaszczów
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 22-650
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 318 200.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 379 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FlexiPower Group Sp. o.o. Sp. K.
Postanschrift: Kudrowice 12
Ort: Pabianice
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 95-200
Land: Polen
Internet-Adresse: https://flexipowergroup.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 169 535.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 595 750.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-675
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://www.przetargi.cieszanow.eu

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-675
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022