Lieferungen - 269296-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Computerzubehör

2022/S 098-269296

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Małopolskie
Postanschrift: ul. Basztowa 22
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 31-156
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Ryszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-Mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Telefon: +48 126303278
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.malopolska.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: DG-XII.272.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30237200 Computerzubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

2. Szczegółowe wymagania dotyczące dostarczanych akcesoriów komputerowych zostały zawarte w „Wykazie oferowanych akcesoriów” stanowiącym załącznik nr 2C do swz (załącznik nr 1 do Umowy).

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach opcji Wykonawca będzie wykonywał umowę na zasadach takich samych jak określone dla zamówienia podstawowego i będzie dostarczał akcesoria komputerowe wymienione w Wykazie oferowanych akcesoriów po cenach określonych w tym Wykazie przez kolejne maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu umowy zamówienia podstawowego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Województwo małopolskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

2. Szczegółowe wymagania dotyczące dostarczanych akcesoriów komputerowych zostały zawarte w „Wykazie oferowanych akcesoriów” stanowiącym załącznik nr 2C do swz (załącznik nr 1 do Umowy).

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach opcji Wykonawca będzie wykonywał umowę na zasadach takich samych jak określone dla zamówienia podstawowego i będzie dostarczał akcesoria komputerowe wymienione w Wykazie oferowanych akcesoriów po cenach określonych w tym Wykazie przez kolejne maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu umowy zamówienia podstawowego.

5. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z opcji wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zwiększeniu maksymalnie o 100% wysokości wynagrodzenia przysługującego za wykonanie zamówienia podstawowego wskazanego w ofercie, z uwzględnieniem możliwości zmiany, o której mowa w §11 umowy.

6. W ramach opcji Zamawiający zamierza przedłużać (jednokrotnie albo wielokrotnie) o kolejne miesiące termin obowiązywania umowy na sukcesywną dostawę akcesoriów komputerowych będącej jej przedmiotem wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przedmiot zamówienia w ramach opcji będzie realizowany po zakończeniu wykonywania zamówienia podstawowego (tj. po okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy lub dnia wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy, w zależności, który wariant nastąpi wcześniej) nie dłużej niż przez kolejne 12 miesięcy i na warunkach obowiązujących w umowie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na dostarczone akcesoria / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin dostarczania zamawianych akcesoriów / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach opcji Wykonawca będzie wykonywał umowę na zasadach takich samych jak określone dla zamówienia podstawowego i będzie dostarczał akcesoria komputerowe wymienione w Wykazie oferowanych akcesoriów po cenach określonych w tym Wykazie przez kolejne maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu umowy zamówienia podstawowego.

2. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z opcji wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zwiększeniu maksymalnie o 100% wysokości wynagrodzenia przysługującego za wykonanie zamówienia podstawowego wskazanego w ofercie, z uwzględnieniem możliwości zmiany, o której mowa w §11 umowy.

3. W ramach opcji Zamawiający zamierza przedłużać (jednokrotnie albo wielokrotnie) o kolejne miesiące termin obowiązywania umowy na sukcesywną dostawę akcesoriów komputerowych będącej jej przedmiotem wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przedmiot zamówienia w ramach opcji będzie realizowany po zakończeniu wykonywania zamówienia podstawowego (tj. po okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy lub dnia wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy, w zależności, który wariant nastąpi wcześniej) nie dłużej niż przez kolejne 12 miesięcy i na warunkach obowiązujących w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 020-046623
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu 30 marca 2022 r. jako najkorzystniejsza tj. SUNTAR Sp. o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów, w dniu 5 maja 2022 r. przesłał do Zamawiającego informację o odmowie podpisania umowy w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 263 ustawy i dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców (jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) z uwagi na fakt, wszystkie pozostałe oferty, które zostały złożone w postępowaniu Zamawiający odrzucił (na podstawie przesłanek i zgodnie z uzasadnieniem faktycznym i prawnym przekazanym wykonawcom 30 marca 2022 r.).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022