Lieferungen - 269298-2022

20/05/2022    S98

Polska-Szczytno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 098-269298

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Adres pocztowy: ul. M.C. Skłodowskiej 12
Miejscowość: Szczytno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bohdan Diaków
E-mail: zozszczytno@op.pl
Tel.: +48 896232141
Faks: +48 896232136
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.szczytno.pl/page/21/biezace-
Adres profilu nabywcy: https://szpital-szczytno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wdrożenie platformy e-usług zdrowotnych wraz z rozbudową infrastruktury IT” realizowane w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”, współfina

Numer referencyjny: ZOZ-7/2021
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne - RC03 - RC05
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

- Część nr 1 - Zadanie I: Rozbudowa systemu oprogramowania HIS/ERP; wartość szacunkowa: 1 225 000,00 zł;

- Część nr 2 - Zadanie II: Dostawa sprzętu komputerowego; wartość szacunkowa: 140 000,00 zł;

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 218 600.00 PLN / Najdroższa oferta: 231 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 (Zadanie nr 2): Dostawa sprzętu komputerowego - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 pkt 9; SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

w ramach realizacji projektu pn.„Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” Projekt nr RPWM.03.02.00-28-0008/19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 233-612908
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grupa E Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piwna 32
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 140 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 218 600.00 PLN / Najdroższa oferta: 231 000.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022