Lieferungen - 269305-2022

20/05/2022    S98

България-Несебър: Училищни учебници

2022/S 098-269305

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
Национален регистрационен номер: 000042704
Пощенски адрес: ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №.1
Град: гр.Несебър
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8230
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Великова
Електронна поща: sunesebar@abv.bg
Телефон: +359 55442849
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://sou-nessebar.org/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21230
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧУ за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ "Любен Каравелов" за учебната 2022/2023 г. по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
22112000 Училищни учебници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ "Любен Каравелов" за учебната 2022/2023 г.  по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Обособена позиция 2:  Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „ПИЪРСАН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н-ПРО“ ЕООД.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретни заявки към всяко издателство .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град Несебър, ул. „Любен Каравелов” № 1.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 30 665.28 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД.

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

Възложителят си запазва правото на „Опция за допълнителни количества“ в размер на 5000,00лв (пет хиляди лева) без вкл. ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция.

Възложителят ще реализира правото на „Опция за допълнителни количества“, в случаите когато възникне необходимост от доставка на допълнителни учебници и учебни комплекти, с оглед осигуряване на допълнителни доставки. Към датата на обявяване на процедурата, от МОН все още не са одобрили учебник по предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“, който е задължителен предмет в учебната програма и следва да се доставят учебници и за него. В тази връзка Възложителят предвижда допълнителна доставка на по-късен етап за приблизително 250 ученика от 5ти и 6ти клас.

Възложителят може да реализира правото си на „Опция за допълнителни количества“ в срок до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

„Опция за допълнителни количества“ се реализира чрез сключването между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение към договора за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД.

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „С.А.Н - ПРО" ЕООД

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „С.А.Н - ПРО" ЕООД.

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Познавателните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Мотивите за избора на процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка, в частност по съответната обособена позиция може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43885
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД
Национален регистрационен номер: 131106522
Пощенски адрес: ул. Земеделска № 2
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 31 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25 171.19 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43886
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД
Национален регистрационен номер: 130878827
Пощенски адрес: ул. "Никола Тесла" №.5 бл.сграда BSR ІІ ет.4
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 300.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 068.81 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43887
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „С.А.Н - ПРО" ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: С.А.Н.-ПРО ЕООД
Национален регистрационен номер: 813044200
Пощенски адрес: ул. ЯНКУЛ ВОЙВОДА 30 бл. А вх.2 ателие 1
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 425.28 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022