Lieferungen - 269437-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Spezialfahrzeuge

2022/S 098-269437

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-326
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartłomiej Kowalski
E-Mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Telefon: +48 729054224
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzpprzymz.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Olsztynie (1 pojazd) i Raciborzu (1 pojazd). Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-191/21

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP-191/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów - fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2022 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Pojazd nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży.

2. Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane zostały określone w załączniku nr 2a (RCKiK Olsztyn) oraz 2b (RCKiK Racibórz) do SWZ, które muszą zostać dołączone do Formularza ofertowego wygenerowanego poprzez platformę, gdyż stanowią jej integralną część.

3. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia – parametry wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

4. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ, PPU oraz pozostałej dokumentacji przetargowej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 220 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Olsztynie (1 pojazd)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114000 Spezialfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie - ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów - fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2022 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Pojazd nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży dla RCKiK w Olsztynie w liczbie 1 sztuki

2. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

2.1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia:

2.1.1. Wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2a tj. Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane, który jest integralną częścią formularza ofertowego w pełnym zakresie określonym przez zamawiającego.

2.1.2. Kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry wymagane oraz parametry oceniane, które wykonawca zaoferował.

2.1.2.1. W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (fmi), potwierdzające posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dany parametr nie może zostać potwierdzony stosownymi dokumentami.

2.1.3. Oświadczenie wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia oraz będzie wyprodukowany zgodnie z Normą PN-EN 1789:2011 bądź obowiązującą dot. pojazdów medycznych i ich wyposażenia (ambulanse drogowe) w zakresie odpowiadającym przeznaczeniu tego pojazdu - wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

2.1.4. Pisemną zgodę producenta bazowego lub przedstawiciela producenta będącego importerem pojazdu bazowego w Polsce na dokonanie zabudowy pojazdu.

2.2. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.– tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.4. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą i powinien on dochować wszelkiej staranności, aby te dokumenty były kompletne i zawierały wszystkie niezbędne informacje umożliwiające Zamawiającemu ich zweryfikowanie pod kątem prawidłowości.

2.5. Zamawiający zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełniania ww. przedmiotowych środków dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Przeglądy techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Raciborzu (1 pojazd)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114000 Spezialfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu - ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów - fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2022 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Pojazd nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży dla RCKiK w Raciborzu w liczbie 1 sztuki

2. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

2.1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia:

2.1.1. Wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2b tj. Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane, który jest integralną częścią formularza ofertowego w pełnym zakresie określonym przez zamawiającego.

2.1.2. Kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry wymagane oraz parametry oceniane, które wykonawca zaoferował.

2.1.2.1. W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (fmi), potwierdzające posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dany parametr nie może zostać potwierdzony stosownymi dokumentami.

2.1.3. Oświadczenie wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia oraz będzie wyprodukowany zgodnie z Normą PN-EN 1789:2011 bądź obowiązującą dot. pojazdów medycznych i ich wyposażenia (ambulanse drogowe) w zakresie odpowiadającym przeznaczeniu tego pojazdu - wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

2.1.4. Pisemną zgodę producenta bazowego lub przedstawiciela producenta będącego importerem pojazdu bazowego w Polsce na dokonanie zabudowy pojazdu.

2.2. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.– tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.4. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą i powinien on dochować wszelkiej staranności, aby te dokumenty były kompletne i zawierały wszystkie niezbędne informacje umożliwiające Zamawiającemu ich zweryfikowanie pod kątem prawidłowości.

2.5. Zamawiający zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełniania ww. przedmiotowych środków dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Przeglądy techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 003-004421
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Olsztynie (1 pojazd)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zeszuta Sport Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zeszuta Sp. z o. o. - Członek Konsorcjum
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 110 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Raciborzu (1 pojazd)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zeszuta Sport Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zeszuta Sp. z o. o. - Członek Konsorcjum
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 110 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

II.

Wadium nie jest wymagane.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

IV.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 94 i 96 ustawy Pzp.

V.

Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022