Lieferungen - 269441-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kurów: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2022/S 098-269441

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kurów
Postanschrift: ul. Lubelska 35
Ort: Kurów
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-170
Land: Polen
E-Mail: gmina@kurow.eu
Telefon: +48 818811777/+48 818811151
Fax: +48 818811777/+48 818811151-36
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kurow.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.7.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW” tj. dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kurów, obejmująca między innymi dostawę i montaż 153 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 3,10 kWp, w 153 wskazanych lokalizacjach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 103 777.00 PLN / höchstes Angebot: 2 434 130.09 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45315300 Stromversorgungsanlagen
45317300 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

gmina Kurów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW” tj. dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kurów, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 153 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 3,10 kWp, w 153 wskazanych lokalizacjach;

2) montaż konstrukcji nośnej,

3) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

4) montaż inwerterów DC/AC na konstrukcji,

5) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,

6) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn,

7) montaż połączeń wyrównawczych,

8) system monitorowania instalacji fotowoltaicznej,

9) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,

10) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,

11) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

12) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej.

13) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

14) dostawę i wdrożenie systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE w gminie Kurów (w oparciu o technologie TIK) wraz z formularzem on-line

15) inne elementy ujęte w dokumentacji projektowej i projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącymi załączniki do SWZ.

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają:

a) dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”),

c) Projekt dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE w gminie Kurów

d) przedmiar robót – (jako dokument pomocniczy i informacyjny),

stanowiące integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu) / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik temperatury dla Pmax / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0033/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 228-599534
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K.
Ort: Kudrowice
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 103 777.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane do złożenia wraz z ofertą:

a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w SWZ – przedmiot. środki dowod. służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

b) certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą,

c) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak (NH3) zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

d) szczegółowy raport z testów (Test Report) na zgodność oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 61215 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający spełnianie przez te urządzenia parametrów określonych przez Zamawiającego w SWZ. Numer raportu z testów musi być zgodny z numerem, na który powołuje się certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi. Jeżeli przedstawiony ww. raport z testów jest kontynuacją lub uzupełnieniem wcześniej wykonanych raportów z testów i nie zawiera w swojej zawartości wyników badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients), Zamawiający żąda także przedstawienia wcześniej wykonanego raportu z testów zawierającego wyniki badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients) – przedmiotowe środki dowod. służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

Przedmiotowe środki dowod., podlegające uzupełnieniu, jeżeli wykonawca ich nie złożył lub są one niekompletne:

1) certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą,

2) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak (NH3) zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia ub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022