Lieferungen - 269473-2022

20/05/2022    S98

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2022/S 098-269473

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. "Княз Александър I" № 1
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Веселина Тодорова
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451548
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bnb.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/11700
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Публичен възложител
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и внедряване на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и конфигуриране, внедряване и пускане в експлоатация, както и гаранционна техническа, хардуерна и софтуерна поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите (Identity Management - IM).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 599 950.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, и ул. "Михаил Тенев" № 10, Касов център на БНБ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и конфигуриране, внедряване и пускане в експлоатация, както и гаранционна техническа, хардуерна и софтуерна поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите (Identity Management - IM).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 037-095044
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43767
Наименование:

Доставка и внедряване на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД
Национален регистрационен номер: 130545438
Пощенски адрес: в.з. Малинова долина ул. Панорама София №.6, Бизнес Център Ричхил бл.Блок Б ет.2
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1766
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 599 950.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е с деловоден № БНБ-54121/16.05.2022 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022