Lieferungen - 269563-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Banská Štiavnica: Motorové vozidlá na špeciálne účely

2022/S 098-269563

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 084-223691)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36022047
Poštová adresa: Radničné námestie
Mesto/obec: Banská Štiavnica
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 96955
Štát: Slovensko
E-mail: tatiana.deveckova@svp.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.svp.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – nákladné vozidlá s hydraulickou rukou

Referenčné číslo: CS SVP OZ BB 967/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144000 Motorové vozidlá na špeciálne účely
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom dodania sú štyri kusy nákladných vozidiel s hydraulickou rukou, pričom technické požiadavky sú

uvedené v prílohe číslo 1 súťažných podkladov - Opis predmetu Zákazky a podmienky dodania v prílohe číslo 2

súťažných podkladov návrh Kúpnej zmluvy.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 084-223691

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 25/05/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 02/06/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 25/05/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 02/06/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: