Lieferungen - 269596-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wołomin: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2022/S 098-269596

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 072-191685)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Gdyńska 1/3
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Górska
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl
Tel.: +48 227633209
Faks: +48 227633135
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalwolomin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

Numer referencyjny: ZAM/7/22
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa materiałów jednorazowych dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w podziale na 121 zadania. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zestawienie parametrów i warunków wymagalnych, który stanowi załączniki nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla poszczególnych zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 072-191685

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: