Lieferungen - 269611-2022

20/05/2022    S98

Polska-Lubień Kujawski: Energia słoneczna

2022/S 098-269611

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-209516)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubień Kujawski
Krajowy numer identyfikacyjny: 888-290-42-67
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 29
Miejscowość: Lubień Kujawski
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwińska, Jakub Tomczak
E-mail: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl
Tel.: +48 542844352
Faks: +48 542843500
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lubienkujawski.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE LUBIEŃ KUJAWSKI”

Numer referencyjny: ZP.271.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09330000 Energia słoneczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubień Kujawski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa– Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny lub ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i należy rozumieć je jako przykładowe, i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem zagwarantowania uzyskania parametrów technicznych nie gorszych (takich samych jak opisane w SWZ lub lepszych) od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209516

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Do oferty należy dołączyć
Zamiast:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej formularzem JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dzień składania ofert. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców.

Powinno być:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej formularzem JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dzień składania ofert. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych wraz z

OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – składanym na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ, oraz załącznik nr 5 do SWZ składa każdy z Wykonawców.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: