Lieferungen - 269611-2022

20/05/2022    S98

Polen-Lubień Kujawski: Solarenergie

2022/S 098-269611

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209516)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lubień Kujawski
Nationale Identifikationsnummer: 888-290-42-67
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 29
Ort: Lubień Kujawski
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 87-840
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Piwińska, Jakub Tomczak
E-Mail: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl
Telefon: +48 542844352
Fax: +48 542843500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://lubienkujawski.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE LUBIEŃ KUJAWSKI”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09330000 Solarenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209516

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Do oferty należy dołączyć
Anstatt:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej formularzem JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dzień składania ofert. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców.

muss es heißen:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej formularzem JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dzień składania ofert. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych wraz z

OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – składanym na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ, oraz załącznik nr 5 do SWZ składa każdy z Wykonawców.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: