Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 269627-2022

20/05/2022    S98

Polska-Rzeszów: Urządzenia łączności

2022/S 098-269627

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-199499)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-016
Państwo: Polska
E-mail: zam-publ@podkarpacie.straz.pl
Tel.: +48 177470246/+48 177470249
Faks: +48 178523601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III

Numer referencyjny: WT.2370.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32570000 Urządzenia łączności
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje rozbudowę systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. – etap III i składa się z nw. 2 części:

a) część 1 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ

b) część 2 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-199499

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego /Wykaz i krótki opis warunków/pkt.2
Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i

niniejszej SWZ

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy.

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada,

czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa

w rozdział IX ust. 2 SWZ – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdział IX ust. 2, także oświadczenie –

formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się

na jego zasoby.

8. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz

JEDZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.

9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy

10. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i

niniejszej SWZ

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

• art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

• art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych

• art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada,

czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa

w rozdział IX ust. 2 SWZ – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdział IX ust. 2, także oświadczenie –

formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się

na jego zasoby.

8. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz

JEDZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.

9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy

10. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów/pkt. 7
Zamiast:

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Ponadto do oferty należy załączyć:

a) Formularz JEDZ

b) Formularz JEDZ podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega (jeśli dotyczy),

c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeśli dotyczy),

sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby

uprawnione do reprezentacji;

d) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do

jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu

e) opis wypełniony po prawej stronie „Opis przedmiotu zamówienia (gdzie Wykonawca wypełnia kolumnę

„Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz

„spełnia”),,

f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Powinno być:

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Ponadto do oferty należy załączyć:

a) Formularz JEDZ

b) Formularz JEDZ podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega (jeśli dotyczy),

c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeśli dotyczy),

sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby

uprawnione do reprezentacji;

d) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do

jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu

e) opis wypełniony po prawej stronie „Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 wraz z załącznikami 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 / Załącznik nr 1.2 wraz z załącznikami 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 a (gdzie Wykonawca wypełnia kolumnę

„Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”),

f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

g) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (załącznik nr 10 do SWZ)

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/08/2022
Powinno być:
Data: 29/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: