Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 269627-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Kommunikationsanlage

2022/S 098-269627

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-199499)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Postanschrift: ul. Mochnackiego 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-016
Land: Polen
E-Mail: zam-publ@podkarpacie.straz.pl
Telefon: +48 177470246/+48 177470249
Fax: +48 178523601
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III

Referenznummer der Bekanntmachung: WT.2370.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32570000 Kommunikationsanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-199499

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego /Wykaz i krótki opis warunków/pkt.2
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i

niniejszej SWZ

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy.

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada,

czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa

w rozdział IX ust. 2 SWZ – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdział IX ust. 2, także oświadczenie –

formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się

na jego zasoby.

8. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz

JEDZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.

9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy

10. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i

niniejszej SWZ

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

• art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

• art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych

• art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada,

czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa

w rozdział IX ust. 2 SWZ – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdział IX ust. 2, także oświadczenie –

formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się

na jego zasoby.

8. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz

JEDZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.

9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy

10. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów/pkt. 7
Anstatt:

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Ponadto do oferty należy załączyć:

a) Formularz JEDZ

b) Formularz JEDZ podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega (jeśli dotyczy),

c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeśli dotyczy),

sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby

uprawnione do reprezentacji;

d) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do

jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu

e) opis wypełniony po prawej stronie „Opis przedmiotu zamówienia (gdzie Wykonawca wypełnia kolumnę

„Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz

„spełnia”),,

f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

muss es heißen:

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Ponadto do oferty należy załączyć:

a) Formularz JEDZ

b) Formularz JEDZ podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega (jeśli dotyczy),

c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeśli dotyczy),

sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby

uprawnione do reprezentacji;

d) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do

jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu

e) opis wypełniony po prawej stronie „Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 wraz z załącznikami 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 / Załącznik nr 1.2 wraz z załącznikami 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 a (gdzie Wykonawca wypełnia kolumnę

„Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”),

f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

g) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (załącznik nr 10 do SWZ)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: ermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 17/08/2022
muss es heißen:
Tag: 29/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: