Lieferungen - 269632-2022

20/05/2022    S98

Polen-Legnica: Arzneimittel

2022/S 098-269632

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 094-258951)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postanschrift: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-Mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telefon: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.legnica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH NA POTRZEBY LECZENIA PACJENTÓW ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO, W TYM LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: WSzSL/FZ-43/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2A do SWZ (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi jej integralną część.

2. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - wymaga dostarczenia produktów leczniczych o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym– w związku z tym faktem korzysta z możliwości wskazanej w art.246 ust. 2 uPzp

3. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty lecznicze były dopuszczone do obrotu na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. nr 126 poz. 1381 ze zm.).

4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XX SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-258951

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

2.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz podmioty wymienione w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

muss es heißen:

2.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz podmioty wymienione w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: