Lieferungen - 269635-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Telefonzentralen

2022/S 098-269635

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-220413)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Majerowska
E-Mail: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl
Telefon: +48 261847333
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup urządzeń telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne)

Referenznummer der Bekanntmachung: 2616.11.2022.EM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32551200 Telefonzentralen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup urządzeń telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne)

Części, na które Zamawiający posiada finansowanie

Część I Zakup centrali telefonicznej wraz z modułem wyniesionym

Część II Rozbudowa centrali Alcatek A 4400

Część III Rozbudowa i doposażenie central telefonicznych I

Część IV Rozbudowa i doposażenie central telefonicznych II

Części bez finansowania

Część V Zakup konwerterów i multiplekserów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały

w SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ będącymi np. wynikiem udzielonych

odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-220413

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

32551200-2 Centrale telefoniczne

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych;

32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny;

79632000-3 Szkolenie pracowników

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 47 000,00 zł, Część II –

4800,00 zł, Część III - 16 000,00 zł, Część IV – 16 000,00 zł, Część V – Zamawiająca nie wymaga złożenia

wadium Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w Rozdziale XXI SWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 Pzp; 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum

Zasobów Cyberprzestrzeni SZ

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi

którakolwiek z okoliczności wskazanych 1) w art. 108 ust. 1 Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z

2022 roku poz. 835)

muss es heißen:

Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

32551200-2 Centrale telefoniczne

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych;

32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny;

79632000-3 Szkolenie pracowników

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I - 47 000,00 zł,

Część II – 4800,00 zł,

Część III - 16 000,00 zł,

Część IV – 16 000,00 zł,

Część V – Zamawiająca nie wymaga złożenia wadium.

Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w Rozdziale XXI SWZ.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum

Zasobów Cyberprzestrzeni SZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z

2022 roku poz. 835).

a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4) w art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art.

11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h)i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 20/08/2022
muss es heißen:
Tag: 27/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: