Lieferungen - 269644-2022

20/05/2022    S98

Polska-Pińczów: Autobusy niskopodłogowe

2022/S 098-269644

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 086-232029)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pińczów
Krajowy numer identyfikacyjny: 6621761514
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 10
Miejscowość: Pińczów
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Fatyga
E-mail: przemyslaw.fatyga@pinczow.com.pl
Tel.: +48 694592374
Faks: +48 412345100
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pinczow.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów - „ Zakup dwóch autobusów hybrydowych”

Numer referencyjny: ZP.271.45.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk niskopodłogowych, fabrycznie nowych autobusów miejskich zwanych dalej ,,autobusami', z napędem hybrydowym

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 086-232029

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: