Lieferungen - 269647-2022

20/05/2022    S98

Polska-Rzeszów: Różne meble i wyposażenie

2022/S 098-269647

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 089-240403)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001749-8030
Adres pocztowy: Al. Powstańców Warszawy 12
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Orzech
E-mail: dorzech@prz.edu.pl
Tel.: +48 177432175
Faks: +48 177432175
Adresy internetowe:
Główny adres: https://e-propublico.pl
Adres profilu nabywcy: https://e-propublico.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i ustawienie mebli do pokoi studenckich i innych pomieszczeń w DS. Akapit

Numer referencyjny: NA/P/96/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, montaż i ustawienie mebli do pokoi studenckich i innych pomieszczeń w DS. Akapit . Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 089-240403

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/09/2022
Powinno być:
Data: 05/09/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: