Lieferungen - 269649-2022

20/05/2022    S98

Polska-Konin: Urządzenia medyczne

2022/S 098-269649

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-198765)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 45
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-504
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Skrycka
E-mail: szp@szpital-konin.pl
Tel.: +48 632404133
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-konin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Numer referencyjny: WSZ-EP-13/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo - technicznych), w którym podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków z budżetu województwa wielkopolskiego- w ramach umowy dotacji nr DZ-IV-A/24/2022.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-198765

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/08/2022
Powinno być:
Data: 03/09/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: