Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 269651-2022

20/05/2022    S98

Polska-Lublin: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2022/S 098-269651

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-183220)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Buczkowska
E-mail: martyna.buczkowska@lcit.lubelskie.pl
Tel.: +48 814416533
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami - z podziałem na części

Numer referencyjny: LCIT-AO-II-251.8.2022.MBU
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami – z podziałem na części.

W części pierwszej przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach (zwanych dalej Sprzętem).

W części drugiej przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-183220

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do 20/08/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do 28/08/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: