Lieferungen - 269651-2022

20/05/2022    S98

Polska-Lublin: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2022/S 098-269651

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-183220)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Buczkowska
E-mail: martyna.buczkowska@lcit.lubelskie.pl
Tel.: +48 814416533
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami - z podziałem na części

Numer referencyjny: LCIT-AO-II-251.8.2022.MBU
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami – z podziałem na części.

W części pierwszej przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach (zwanych dalej Sprzętem).

W części drugiej przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-183220

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do 20/08/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do 28/08/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: