Lieferungen - 269666-2022

20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Ausrüstung für Digital-Angiografie

2022/S 098-269666

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 080-214700)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Postanschrift: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 54-049
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-Mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Telefon: +48 713064419
Fax: +48 713064867
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa i montaż aparatu do angiografii wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, a także demontaż dotychczasowego urządzenia i dostosowanie pomieszczenia do potrzeb montażu nowego

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ/207/EM/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111721 Ausrüstung für Digital-Angiografie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 080-214700

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 60

muss es heißen:

Okres w dniach: 120

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

(...)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1. (...)

muss es heißen:

(...) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(...)

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

(...) Oferta musi zawierać:

a) wypełnioną i podpisaną Ofertę Wykonawcy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,

b) wypełniony i podpisany Formularz asortymentowy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,

c) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,

d) Oświadczenie o wyrobach medycznych potwierdzające, że oferowany wyrób medyczny, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ (dotyczy angiografu),

e) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz nazwę handlową i nazwę producenta zaoferowanych wyrobów ze wskazaniem nr strony, na której znajduje się ich potwierdzenie.

Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia wcelu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru zgodnie z zapisami „Formularza asortymentowego”. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy handlowej, nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazane nazwy handlowe, nazwy producenta w złożonym oświadczeniu powinny być tożsame ze wskazanymi w „Formularzu asortymentowym”,

f) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) potwierdzające wyspecyfikowane parametry dodatkowe zaoferowanych wyrobów ze wskazaniem nr strony, na której znajduje się ich potwierdzenie.

Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanego parametru). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanego parametru dodatkowego, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru dodatkowego, zgodnie z zapisami „Formularza asortymentowego”,

g) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),

h) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp do ww. dokumentów w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).(...)

muss es heißen:

(...) Oferta musi zawierać (...) - (Po ppkt h) dodano ppkt i) oraz j)):

i) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 12 do SWZ),

j) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 13 do SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 23/08/2022
muss es heißen:
Tag: 31/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: