Lieferungen - 269673-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Massenspektrometer

2022/S 098-269673

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 085-229141)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postanschrift: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Grzech
E-Mail: dzp@agh.edu.pl
Telefon: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dzp.agh.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.dzp.agh.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spektrofotometru FTIR dla Instytutu Elektroniki WIEiT - KC-zp.272-227/22

Referenznummer der Bekanntmachung: KC-zp.272-227/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38433100 Massenspektrometer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru FTIR zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 4.1 SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 085-229141

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1, pkt 1, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia:

a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym na formularzu JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty

częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z

zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania

ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłat tych należności;

3. Wykonawcy zagraniczni

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c, e, f, składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZ.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L3 z 6.1.2016, str. 16);

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawcy zagraniczni

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d, składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj.

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922,

nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

b) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

d) w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę musi zostać złożony wraz z ofertą.

4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://e-propublico.pl/).

5. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

muss es heißen:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj.

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922,

nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

b) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ

c) Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2A do SWZ.

d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

e) w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę musi zostać złożony wraz z ofertą.

4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://e-propublico.pl/).

5. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: