Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 269675-2022

20/05/2022    S98

Polska-Złocieniec: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 098-269675

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 065-168801)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
Adres pocztowy: Kańsko 1
Miejscowość: Złocieniec
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Jach
E-mail: krzysztofjach@szpitalkansk.pl
Tel.: +48 943671222
Faks: +48 943721453
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.

Numer referencyjny: 1/UE/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-168801

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/08/2022
Powinno być:
Data: 24/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:05
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: