Lieferungen - 269675-2022

20/05/2022    S98

Polska-Złocieniec: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 098-269675

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 065-168801)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
Adres pocztowy: Kańsko 1
Miejscowość: Złocieniec
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Jach
E-mail: krzysztofjach@szpitalkansk.pl
Tel.: +48 943671222
Faks: +48 943721453
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.

Numer referencyjny: 1/UE/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-168801

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/08/2022
Powinno być:
Data: 24/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:05
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: