Lieferungen - 269679-2022

20/05/2022    S98

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2022/S 098-269679

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-194495)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 49
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-355
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Łuczkowska
E-mail: dzp@spsk2.pl
Tel.: +48 618691695
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skhs.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa preparatów i sprzętu do prowadzenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych wraz z transportem do miejsca zamieszkania.

Numer referencyjny: DZP/55/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa preparatów i sprzętu do prowadzenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych wraz z transportem do miejsca zamieszkania - 8 pakietów asortymentowych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-194495

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Powinno być:
Data: 24/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: