Lieferungen - 269689-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Banská Bystrica: Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

2022/S 098-269689

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 055-141026)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenka Čupková
E-mail: zdenka.cupkova@lesy.sk
Telefón: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://lesy.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu

Referenčné číslo: 3798/2021/150
II.1.2)Hlavný kód CPV
18100000 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných odevov, obuvi,

rukavíc a pomôcok určených pre potreby zamestnancov (R-kategórie) organizačných zložiek LESOV Slovenskej

republiky, š.p. v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať

zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých

nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.

Zákazka je delená na ČASTI:

ČASŤ č. 1 - Ochranné pracovné odevy (oblečenie)

ČASŤ č. 2 - Ochranná pracovná obuv

ČASŤ č. 3 - Ochranné pracovné rukavice

ČASŤ č. 4 - Ochranné pracovné pomôcky

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 055-141026

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 20/05/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 30/05/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7) P
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 20/05/2022
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 30/05/2022
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: