Lieferungen - 269695-2022

20/05/2022    S98

Polska-Bydgoszcz: Pojazdy do zbierania odpadów

2022/S 098-269695

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 082-220300)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532559741
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862 Bydgoszcz
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525222058
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pronatura.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: www.pronatura.bydgoszcz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa-leasing samochodów ciężarowych napędzanych CNG z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/27/22
II.1.2)Główny kod CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem jest dostawa-leasing samochodów ciężarowych napędzanych CNG z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 082-220300

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres w dniach: 98

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w dniach: 168

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zawarte w części VI SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

6. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

7. Termin realizacji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, nie później niż 14 tygodni (98 dni) od daty zawarcia umowy.

Powinno być:

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zawarte w części VI SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

6. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

7. Termin realizacji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, nie później niż 24 tygodni (168 dni) od daty zawarcia umowy.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: