Lieferungen - 269697-2022

20/05/2022    S98

Polska-Świnoujście: System sterowania i kontroli

2022/S 098-269697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 087-235412)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście
Krajowy numer identyfikacyjny: 8551571375
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Bimkiewicz
E-mail: bzp@um.swinoujscie.pl
Tel.: +48 913212425
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu

Numer referencyjny: BZP.271.1.17.2022
II.1.2)Główny kod CPV
42961000 System sterowania i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Świnoujściu, zwanego również jako System ITS. Zamówienie realizowane jest poprzez formułę „zaprojektuj i wybuduj”, zatem składa się z dwóch podstawowych etapów: etapu projektowania i etapu realizacyjnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235412

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Świnoujściu, zwanego również jako System ITS. Zamówienie realizowane jest poprzez formułę „zaprojektuj i wybuduj”, zatem składa się z dwóch podstawowych etapów: etapu projektowania i etapu realizacyjnego. Początkowy etap projektowania uwzględnić ma w pełni, proponowaną przez Wykonawcę technologię, w zakresie systemu ITS. W etapie realizacyjnym Wykonawca wykona wszelkie niezbędne dostawy i montaże urządzeń, wykona niezbędne instalacje i uruchomi system do wymaganej funkcjonalności. Zamówienie obejmuje również, wsparcie techniczne w okresie wdrożenia oraz asystę techniczną po okresie wdrożenia, a także przeszkolenie kadry Zamawiającego.

Powinno być:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Świnoujściu, zwanego również jako System ITS. Zamówienie realizowane jest poprzez formułę „zaprojektuj i wybuduj”, zatem składa się z dwóch podstawowych etapów: etapu projektowania i etapu realizacyjnego. Zamawiający z zamówienia wyłącza zakup, dostawę i montaż biletomatów oraz autokomputerów. Początkowy etap projektowania uwzględnić ma w pełni, proponowaną przez Wykonawcę technologię, w zakresie systemu ITS. W etapie realizacyjnym Wykonawca wykona wszelkie niezbędne dostawy i montaże urządzeń, wykona niezbędne instalacje i uruchomi system do wymaganej funkcjonalności. Zamówienie obejmuje również, wsparcie techniczne w okresie wdrożenia oraz asystę techniczną po okresie wdrożenia, a także przeszkolenie kadry Zamawiającego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: