Lieferungen - 269699-2022

20/05/2022    S98

Polska-Głogów: Protezy ortopedyczne

2022/S 098-269699

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 067-176401)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/03/2022
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 15
Miejscowość: Głogów
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 67-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kamiński
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.glogow.pl
Tel.: +48 768373248
Faks: +48 768373248
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.glogow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa jednorazowego asortymentu oraz endoprotez na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP/03/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33183200 Protezy ortopedyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego asortymentu oraz endoprotez na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

Asortyment i ilości a także wymagania jakościowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Załącznik nr 1 do SWZ (specyfikacja asortymentowo-ilościowa), a warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy- Załącznik nr 3

Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie podzielone na 5 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 067-176401

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.6
Część nr: 1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o częściach
Zamiast:

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 8

Powinno być:

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 9

VII.2)Inne dodatkowe informacje: