Lieferungen - 269700-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2022/S 098-269700

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 079-211627)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL911
Adres pocztowy: Pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: CI.ZP.261.03.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na części.

Część 1: Dostawa: Notebooków 13,3”, stacji dokujących Typ 1, Notebooków 15,6”, stacji dokujących Typ 2

Część 2: Dostawa: Komputerów AiO 23,8” oraz Komputerów AiO 27”

Część 3: Dostawa: Monitorów 23,8” oraz Monitorów 27”

Część 4: Dostawa: Notebooków stacji roboczych

Część 5: Dostawa: Stacji roboczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 079-211627

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/08/2022
Powinno być:
Data: 05/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: