Lieferungen - 269703-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kołobrzeg: Müllfahrzeuge

2022/S 098-269703

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-235293)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.
Postanschrift: ul. 6 Dywizji Piechoty 60
Ort: Kołobrzeg
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.
E-Mail: przetargi@zielen.kolobrzeg.pl
Telefon: +48 943533230
Fax: +48 943533251
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW BEZPYLNYCH TRZYOSIOWYCH JEDNOKOMOROWYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: 5/ZP/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144511 Müllfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup, dostawę i serwis fabrycznie nowych samochodów ciężarowych bezpylnych trzyosiowych z zabudową jednokomorową do odbioru i wywozu odpadów selektywnie zebranych – 2 szt. w podziale na 2 niżej opisane części zamówienia.

• część nr 1 - przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego samochodu ciężarowego bezpylnego trzyosiowego z zabudową jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej 16-18 m3 wraz z osprzętem do mycia pojemników – szt.1.

• część nr 2 - przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego samochodu ciężarowego bezpylnego trzyosiowego z zabudową jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3 – szt.1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część III SWZ

- projektowane postanowienia umowy – stanowiące część II SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-235293

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Los-Nr.: 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2) Potencjał podmiotu trzeciego

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał któregowykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

3) Podwykonawstwo

• Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

• Wykonawca może powierzyć wykonanie wybranych części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

• Wykonawca jest zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane.

4) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5) Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

7) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy PZP, jak również w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

8) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z formularzami cenowymi

- JEDZ - stanowi zał. nr 2 do SWZ

- Pełnomocnictwo

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

- Wykaz rozwiązań równoważnych

10) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:

- informacja z KRK

- zaświadczenia właściwego naczelnika US

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

- odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 1) ppkt 2 SWZ

- wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

muss es heißen:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2) Potencjał podmiotu trzeciego

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 PZP, jak również art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z 8 kwietnia 2022 r., tj. przypadku podmiotów trzecich, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

3) Podwykonawstwo

• Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

• Wykonawca może powierzyć wykonanie wybranych części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

• Wykonawca jest zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane.

• Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia określone w rozdziale II podrozdziale 8 SWZ z wyjątkiem okoliczności wskazanych w pkt 5) niniejszego podrozdziału dotyczących art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 8 kwietnia 2022 r., tj. przypadku podwykonawców, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

4) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5) Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

7) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy PZP, jak również w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 8 kwietnia 2022 r.

8) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:

- Formularz ofertowy (zał.nr 1 do SWZ) wraz z formularzami cenowymi

- JEDZ - stanowi zał.nr 2 do SWZ

- wstępne oświadczenie dot.wykluczenia z art.5k_UE art.7 ust.1 ustawy Ukraina – Zał. nr 2A do SWZ

- Pełnomocnictwo

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

- Wykaz rozwiązań równoważnych

9) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:

- informacja z KRK

- zaświadczenia właściwego naczelnika US

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

- odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- oświadczenia o aktualności inf. zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 1) ppkt 2.1 SWZ oraz pkt. 2.2 SWZ

- wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3lat

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 26/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: