Lieferungen - 269708-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 098-269708

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-220503)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Bank Polski
Postanschrift: Świętokrzyska 11/21
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-919
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szymon Bulwan
E-Mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Telefon: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nbp.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://e-zamowienia.nbp.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wymiana loadbalancerów sprzętowych w Data Center

Referenznummer der Bekanntmachung: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0034/DIT/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1. Wykonanie przez Wykonawcę Projektu Technicznego, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Projektu Technicznego;

1.2. Dostarczenie przez Wykonawcę Urządzeń z zainstalowanym w nich Oprogramowaniem;

1.3. Wykonanie przez Wykonawcę Usług instalacyjno-wdrożeniowych;

1.4. Wykonanie przez Wykonawcę Dokumentacji Powdrożeniowej, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji Powdrożeniowej;

1.5. Dostarczenie Voucherów oraz przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatów szkoleniowych, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów w zakresie materiałów warsztatowych;

1.6. Zapewnienie świadczenia Serwisu;

1.7. Świadczenie Wsparcia Serwisowego Wykonawcy;

1.8. Udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji na Urządzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej "SWZ").

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-220503

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: 1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) obejmujące dostawę urządzeń sieciowych (loadbalancerów, deszyfratorów ruchu SSL/TLS, firewalli, IPS-ów itp.) wraz z ich instalacją i wdrożeniem w środowisku informatycznym F5 Networks, a wartość każdego zamówienia (każdej umowy) w zakresie dostawy tych urządzeń sieciowych wraz z ich instalacją i wdrożeniem w środowisku informatycznym F5 Networks wynosiła co najmniej 500 000 PLN brutto*.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) obejmujące dostawę urządzeń sieciowych (loadbalancerów, deszyfratorów ruchu SSL/TLS, firewalli, IPS-ów) wraz z ich instalacją i wdrożeniem, a wartość każdego zamówienia (każdej umowy) w zakresie dostawy tych urządzeń sieciowych wraz z ich instalacją i wdrożeniem wynosiła co najmniej 500 000 PLN brutto*.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: