Lieferungen - 269710-2022

20/05/2022    S98

Polska-Kraków: Meble

2022/S 098-269710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 087-235270)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Oleksy
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.dzp.agh.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do bud.C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/22

Numer referencyjny: KC-zp.272-172/22
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowego budynku C-7 AGH przy ul. Czarnowiejskiej 36 w Krakowie w podziale na 4 części:

Zadanie częściowe nr 1 - dostawa i montaż mebli biurowych i kuchennych

Zadanie częściowe nr 2- dostawa i montaż foteli, krzeseł i siedzisk

Zadanie częściowe nr 3- dostawa i montaż wyposażenia, tablic i tabliczek

Zadanie częściowe nr 4 - dostawa i montaż urządzeń RTV i AGD

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235270

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z

2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.8 SWZ

Powinno być:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z

2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.8 SWZ

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik

nr 1 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru

formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

b) Szczegółowa kalkulacja cenowa ( dla części nr 1 oraz części nr 2) zgodnie z załącznikiem 1A, 1B, 1C, 1D do

formularza oferty.

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego

rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy.

2. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://

epropublico.pl/).

3. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Powinno być:

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik

nr 1 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru

formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

b) Szczegółowa kalkulacja cenowa ( dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) zgodnie z zał. 1A, 1B, 1C, 1D do

formularza oferty.

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego

rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy.

d) oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy sankcyjnej

e) karty katalogowe do każdego rodzaju modelu/mebla lub kolekcji mebli, zawierające co najmniej rysunki/fotografie oferowanego modelu, jego wymiary, oraz opis materiałów, z których jest wykonany,

f) certyfikaty, atesty i inne dokumenty wskazane w SWZ dla poszczególnych mebli:

BIURKA

•Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

•Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2 lub norm równow.

•Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973).

•Certyfikat lub atest zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 lub norm równow.

•atest / certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 15372 lub normy równow.

KRZESŁA

•Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139 lub normą równow.

•Atest higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie do puszcza się atestów na same składowe krzesła)

•Atest/Certyfikat wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 lub normami równoważnymi

•Atest higieniczny na całą linię krzeseł

•Stabilność i wytrzymałość wg norm: PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007, PN-EN 12727:2016-12 lub norm równow.

•Niepalność pianki poliuretanowej wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 lub norm równow.

•Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy z oceną pozytywną

•Sprawozdanie z badań zapalności mebli tapicerowanych wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz normy PN-EN 1021-2:2014; lub norm równow.

•Sprawozdanie z badań toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania dla krzesła i pulpitu wg normy PN-88/B-02855 lub normy równow.

•Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych ofertowanych foteli wg normy PN-EN 12727:2016, stopień 4 – intensywny; lub normy równow.

•Atest higieniczny ofertowanych foteli wydany przez PZH lub jednostkę równoważną;

•Sprawozdanie z badań toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania dla krzesła i pulpitu wg normy PN-88/B-02855; lub norm równow.

•Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych ofertowanych foteli wg normy PN-EN 12727:2016, stopień 4 – intensywny; lub normy równoważnej

•Atest higieniczny ofertowanych foteli wydany przez PZH lub jednostkę równoważną;

•Atest/Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335 lub normą równoważną

•Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. nr 148, poz. 973)

SZAFY, REGAŁY

•Certyfikat / atest zgodności wg normy EN 14073-2

•atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)

•Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 lub równow.

POZOSTAŁE ELEMNTY

•atest higieniczny

2. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://

epropublico.pl/).

3. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/08/2022
Powinno być:
Data: 30/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: