Lieferungen - 269732-2022

20/05/2022    S98

Polen-Brudzew: Sonnenenergieanlage

2022/S 098-269732

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 094-258934)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Brudzew
Nationale Identifikationsnummer: 3027022
Postanschrift: ul. Turkowska 29
Ort: Brudzew
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-720
Land: Polen
E-Mail: pawel.jacaszek@brudzew.pl
Telefon: +48 632798337
Fax: +48 632892049
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.brudzew.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kawęczyn
Postanschrift: Kawęczyn 48
Ort: Kawęczyn
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-704
Land: Polen
E-Mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.kaweczyn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gmin Brudzew i Kawęczyn

Referenznummer der Bekanntmachung: RPI.271.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09332000 Sonnenenergieanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w liczbie 206, które zostaną zamontowane na terenie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gmin Brudzew i Kawęczyn. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-258934

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres w miesiącach:
Anstatt:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 10

muss es heißen:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 9

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł.

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności: wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądz,

2) gwarancja bankowa,

3) gwarancja ubezpieczeniowa,

4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019.poz.310 ze zm.)

4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 11 8543 0000 2006 6000 7405 0004 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr RPI.271.7.2022”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.

5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela.

6. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

muss es heißen:

I.

Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 257 Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł.

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności: wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądz,

2) gwarancja bankowa,

3) gwarancja ubezpieczeniowa,

4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019.poz.310 ze zm.)

4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 11 8543 0000 2006 6000 7405 0004 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr RPI.271.7.2022”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.

5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela.

6. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: