Lieferungen - 269780-2022

20/05/2022    S98

België-Diksmuide: Politieauto's

2022/S 098-269780

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 081-217696)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiezone POLDER 5460
Nationaal identificatienummer: 0267362088
Postadres: Rijkswachtstraat 8
Plaats: Diksmuide
NUTS-code: BE252 Arr. Diksmuide
Postcode: 8600
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Evelien Van Gelder
E-mail: pz.polder.log@police.belgium.eu
Telefoon: +32 51500004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lokalepolitie.be/5460

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renting van gestripete politievoertuigen

Referentienummer: 2022/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200 Politieauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 081-217696

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Technische vereiste van het voertuig Mercedes Vito (perceel 5) werd gewijzigd - zie nieuwe versie van het lastenboek pagina 24 - het gaat om een langere wielbasis (L3)